Văn bản quy phạm pháp luật (11/2016)

Văn bản quy phạm pháp luật

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Thông tư 63/2014/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Trên đây là một số văn bản trong lĩnh vực vận tải. Rất hi vọng tài liệu sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập

Người tổng hợp: TS.Thạch Minh Quân