Thông báo kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp K53

Theo tiến độ của bộ môn, thứ 5 ngày 31/3/3016 từ 8h đến 16h sinh viên các lớp Kinh tế vận tải ô tô, Du lịch, Thủy bộ, Vận tải đường bộ TP, Đa Phương thức K53 lên bộ môn để kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp. Sinh viên nhớ in quyển thuyết minh và có xác nhận của giáo viên hướng dẫn.