Thông báo thời gian làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Lớp: Kinh tế vận tải & Du lịch – K54 Phân hiệu Thành phố HCM

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của sinh viên Lớp Kinh tế vận tải & du lịch – K54 Phân hiệu Thành phố HCM, Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch thông báo thời gian làm và bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp của Lớp Kinh tế vận tải & du lịch – K54 HCM như sau:

1. Thời gian Thực tập tốt nghiệp: 13/02 - 19/03/2017

2. Thời gian Làm đồ án tốt nghiệp: 20/03 - 18/06/2017

3. Dự kiến Thời gian đọc duyệt và bảo vệ đồ án TN: Sau 20/06/2017

Vậy Bộ môn thông báo đề các em sinh viên nắm được thời gian thực hiện theo đúng tiến độ.

 

BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI & DU LỊCH