Lịch kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp bộ môn KTVT&DL.

Lịch kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp bộ môn KTVT&DL.

- Lớp kinh tế vận tải ôtô K54 (toàn bộ lớp) & sinh viên lớp vận tải kinh tế Đường bộ và Thành phố (giảng viên bộ môn KTVT&DL hướng dẫn): Sáng T5 30/03/2017 8h00-11h30

- Lớp kinh tế Vận tải & Du lịch K54 & Lớp kinh tế Vận tải hàng không K54 & sinh viên lớp vận tải đa phương thức (giảng viên bộ môn KTVT&DL hướng dẫn) Chiều T5 30/03/2017 14h00-17h30

Các bạn in và mang theo nội dung thiết kế tốt nghiệp đã được giảng viên hướng dẫn duyệt cho tới thời điểm báo cáo.
Địa điểm 502A9.

Nguồn KVD