Thông báo đăng ký và tổ chức học kỳ phụ cho SV hệ VLVH, hệ bằng hai và liên thông đào tạo theo niên chế