Tuyển sinh ngành Kinh tế vận tải năm học 2017-2018

Bộ môn Kinh tế Vận Tải & Du lịch thuộc Khoa Vận tải - Kinh tế tuyển sinh năm học 2017-2018 với 3 chuyên ngành:

Kinh tế vận tải ô tô MS:2202

Kinh tế vận tải du lịch MS:2205

Kinh tế vận tải thuỷ bộ MS:2204.

Nguồn KVD